Kristýna Vodná

Diplomová práce

Uplatnitelnost absolventů Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava na trhu práce

Employability of VŠB – Technical University of Ostrava Graduates on the Labour Market
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na uplatnitelnost absolventů vysokých škol na trhu práce. Cílem diplomové práce je zhodnotit uplatnitelnost absolventů VŠB-TUO na trhu práce. K tomu bylo využito výsledků dvou dotazníkových šetření zaměřených na odborné, obecné a měkké kompetence absolventů VŠB-TUO. Obě šetření měla za úkol zjistit úroveň odborností, dovedností a měkkých kompetencí, a to jak z pohledu absolventů …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the employability of university graduates in the labor market. The aim of this diploma thesis is to evaluate the employability of VŠB-TUO graduates. For this purpose, the results of two questionnaire surveys focused on professional, general and soft competencies of VŠB-TUO graduates were used. The main goal of both surveys is to determine the level of expertise, skills …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Milan Šimek
  • Oponent: Marcela Janiurková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava