Theses 

Vlastní domov? Zkušenost mladých lidí opouštějících rodičovský domov – Bc. Marta Kašická

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Marta Kašická

Bakalářská práce

Vlastní domov? Zkušenost mladých lidí opouštějících rodičovský domov

One’s own home? The experience of young people leaving the parental home

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá utvářením vlastního domova mladými dospělými, kteří opustili původní rodičovskou domácnost a přestěhovali se na nové místo. V práci jsou nejdříve shrnuty faktory ovlivňující odchod z rodičovské domácnosti. Následně je definováno složité pojetí domova a jsou určeny čtyři dimenze, pomocí nichž lze koncept domova snadněji uchopit. Mezi tyto dimenze patří domov v prostoru, materiální domov, domov jako sociální prostor a symbolický domov. Pomocí kvalitativní formy výzkumu, konkrétně polostrukturovaných rozhovorů s komunikačními partnery, jsou hledány důležité aspekty, které jsou klíčové pro vnímání určitého prostoru jakožto domova. Z rozhovorů vyplynulo, že ani jedna ze čtyř uvedených kategorií není v procesu utváření domova tou zcela zásadní. Při utváření domova mají velký význam jeho prostorové, materiální, sociální i symbolické aspekty. V přechodné formě bydlení, která je pro mladé dospělé studující na vysoké škole typická, jsou však některé potřeby upozaděny z důvodu nepraktičnosti či pro nedostatek finančních prostředků. Jedná se především o potřebu vlastnictví hmotných předmětů či naplňování estetických potřeb. Velký význam je připisován soukromí a drobným předmětům se symbolickým významem.

Abstract: This bachelor thesis deals with the formation of own homes by young adults who have left the original parental household and moved to a new place. Thesis first summarizes factors influencing the departure from the parental household. Within next part, the complex concept of home is defined, and four dimensions are determined to make it easier to grasp the concept of home. These dimensions consist of a home in space, a material home, a home as a social space, and a symbolic home. Using the qualitative form of research, specifically semi-structured interviews with communication partners, important aspects are sought, which are key to perceiving a certain space as a home. The interviews revealed that none of the four categories mentioned is crucial in the process of building a home. The spatial, material, social and symbolic aspects play great role during forming the home. Because of temporary housing, which is typical for young adults studying at the university, some needs are casted aside due to impracticability or lack of funding. This is primarily the need of the possession of material objects or the fulfillment of aesthetic needs. Great importance is attributed to privacy and small items of symbolic significance.

Klíčová slova: domov, opouštění, budování, bydlení, prostor, hmotné předměty, sociální vztahy, symboly

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Kubala

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 06:40, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz