Theses 

Dětský domov jako "domov" očima samotných dětí – Bc. Jana Helekalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana Helekalová

Bakalářská práce

Dětský domov jako "domov" očima samotných dětí

Children’s home as "home" from children’s perspective

Anotace: Bakalářská práce se zabývá pohledem dětí na zařízení dětského domova, ve kterém jsou umístěné. Teoretické části práce jsou věnovány první dvě kapitoly. První kapitola se věnuje dítěti a jeho základním potřebám, rodině a problematice psychické deprivaci v dětství. Druhá kapitola je zaměřena na školská výchovná zařízení v České republice. Popisuje zařízení dětských domovů a také definuje pojem domov. Poslední část této kapitoly je věnována možným následkům psychické deprivace dětí umístěných v ústavních zařízeních. Třetí kapitola je věnována výzkumnému šetření, které je kvalitativního charakteru. Výzkumné šetření je realizováno prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s dětmi umístěnými v konkrétním dětském domově. Doslovnými citacemi dětí a mými komentáři jsou prezentovány jejich názory a pohledy na konkrétní školské výchovné zařízení. Cílem práce je seznámit čtenáře s ústavní a ochrannou výchovou a nabídnout mu dílčí vhled na zařízení dětských domovů očima samotných dětí.

Abstract: This bachelor’s thesis describes the institution of children’s homes from the perspective of children who live there. The theoretical part is contained in the first two chapters. The first chapter deals with children, their basic needs, family and issues of mental deprivation within childhood. The second chapter focuses on educational facilities in the Czech Republic, describes local children’s homes and also tries to provide suitable definition of home. The last part of this chapter is devoted to all possible outcomes of mental deprivation of children situated in institutional facilities. The third chapter concerns with my own qualitative research. The research is based on semi-structural conversations with children situated in children’s homes. Children’s quotations supplemented with my commentary is used to present their opinions of a particular facility. This thesis aims to present the issues of institutional and protective education facilities and to offer a particular view of these issues from the children’s perspective.

Klíčová slova: dítě, základní psychické potřeby, rodina, psychická deprivace, ústavní výchova, dětský domov, domov, child, basic psychological needs, family, psychological deprivation, institutional education, children’s home, home

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jarmila Andrysová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 23:22, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz