Blahoslav Socha

Bakalářská práce

Uplatnění palivových článků při výrobě elektrické energie

Using of cell by produce of electrical energy
Anotace:
Práce se zabývá elektrochemickými palivovými články, přeměňující chemickou energii na elektrickou a tepelnou energii. V první kapitole je rozebrán teoretický popis palivových článku a jejich základní dělení. Další část práce se zabývá způsoby přeměny výstupní elektrické energie. Ve třetí kapitole je popis hotových systému využívaných převážně v elektroenergetice. Dále se práce zaměřuje zařízení optimalizující …více
Abstract:
Work deal with electrochemical fuel cell, transmuting chemical energy on electric and heat energy. In first chapter is out of print theoretic description of fuel cell and their basic division. Next part work concerned with means transformation output electic energy. In third chapter is description finished system exploited mainly in electricity industry. Below work survey equipment optimizing work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Karel Sokanský
  • Oponent: Daniel Minařík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava