Mgr. Joanna DANSZCZYK

Doctoral thesis

Przemiany j\c{e}zykowe ludno\'sci regionu wodzis\l{}awskiego pos\l{}uguj\c{a}cej si\c{e} gwar\c{a} \'sl\c{a}sk\c{a} (na przyk\l{}adzie wsi Olza i Odra)

Language transformations of the population of the Wodzisław region using Silesian dialect (at the example of the village Olza a Odra)
Abstract:
Die Dialektlexik ist in vielen thematischen Bereichen lebendig und davon zeugt die Größe des gesammelten Materiales. Das Material wurde durch Aufnahmen und Interwiews mit der ältesten Generation gewonnen. Ausserdem wurden Fragebögen von der mittleren und jüngeren Generation ausgefüllt. Die Aufnahmen sind die Grundlage der gegenwärtig verwendeten Lexik. Das bedeutet aber nicht, dass die in der Arbeit …more
Abstract:
Lexikum nářečí je aktuální v mnoha tematických oblastech, což dokazuje množství sesbíraného materiálu. Tento materiál byl získán prostřednictvím nahrávek a rozhovorů s nejstarší generací. Kromě toho vyplnili představitelé střední a nejmladší generace dotazníky. Nahrávky představují základ lexika používaného v současnosti. To však neznamená, že sesbírané lexikum v této práci představuje celý lexikální …more
 
 
Language used: Portuguese
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 10. 2012
Accessible from:: 15. 10. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 12. 2012
  • Supervisor: Prof. PhDr. Mieczyslaw Balowski, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DANSZCZYK, Joanna. Przemiany j\c{e}zykowe ludno\'sci regionu wodzis\l{}awskiego pos\l{}uguj\c{a}cej si\c{e} gwar\c{a} \'sl\c{a}sk\c{a} (na przyk\l{}adzie wsi Olza i Odra). Ostrava, 2012. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.10.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 10. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta