Theses 

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu – Bc. Helena Plívová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Helena Plívová

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu

Marketing Communication Mix of Chosen Company in Response to Changes in its Marketing Mix

Anotace: Tato bakalářská práce se věnuje problematice tvorby marketingově komunikačních aktivit v marketingovém mixu podniku, ve kterých hraje důležitou roli jednak značka a její proměny v čase a jednak také metody zpracování a přístupy k realizaci komunikačních aktivit. V teoretické části je přiblížen marketingový mix tak, jak je včetně svých metod tradičně zaveden a užíván. Ve druhé části práce jsou objasněna nezbytná základní teoretická i praktická východiska týkající se značky, jejího relaunche a repositioningu a samotného procesu tvorby, projektování a realizace komunikačních aktivit komunikační agenturou. Praktická část je zaměřena na popis procesu zpracování vybraného projektu relaunche obchodního centra Palác Flóra komunikační agenturou ConPro. Případová studie přináší autentický vhled do projektového řízení komunikačních aktivit a do běžné praxe v rámci spolupráce mezi zadavatelem „vlastníkem či správcem“ značky – a realizačním projektovým týmem – komunikační agenturou. Zároveň ale také objasňuje využití kombinace tradičních metod s trendovými a specifickými strategickými přístupy k tvorbě soudobých komunikačních kampaní.

Abstract: This bachelor thesis deals with the issue of the creation of a marketing communications activities in the marketing mix of business in which brand, its changes in time, processing methods and accesses to the implementation of communications activities play very important role. In the theoretical part of this work marketing mix is presented in the way it is, including its methods, traditionally introduced and used. In the second part there are some necessary basic theoretical and practical starting points of a brand made clear, so as its relaunch and repositioning and the process of creation itself and design and implementation of communications activities by communications agency. The practical part is focused on description of procedure of processing of the chosen project – relaunch of the shopping centre Palace Flora by communications agency ConPro. The case study brings authentic insight into project management of communications activities and into common practise in the context of cooperation between the owner or administrator of the brand – and implementing project team communications agency. It also clarifies the usage of combination of traditional methods with trendy and specific strategic accesses to creation of contemporaneous communications campaigns.

Klíčová slova: Marketingový mix, marketingový komunikační mix, komunikační agentura, značka, relaunch, Marketing mix, marketing communication mix, communication agency, brand, relaunch.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 16:25, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz