Theses 

Zavádění komplexního systému hodnocení a sebehodnocení žáků ve 2. ročníku ZŠ a jeho vliv na motivaci žáků – Mgr. Barbora Jílková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Barbora Jílková

Diplomová práce

Zavádění komplexního systému hodnocení a sebehodnocení žáků ve 2. ročníku ZŠ a jeho vliv na motivaci žáků

Introducing the complex system of pupil’s assessment and self-assessment in the second grade of primary school and its influence on pupils’ motivation

Anotace: Diplomová práce pojednává o zavádění komplexního systému hodnocení a sebehodnocení žáků ve 2. ročníku základní školy a jeho vlivu na motivaci žáků. V teoretické části jsou popsány požadavky na současné školní hodnocení, které vyplývají z osobnostně rozvíjejícího pojetí vzdělávání. Rovněž je uveden příklad komplexního systému hodnocení a sebehodnocení, jenž tyto požadavky splňuje. Další část je věnována motivaci a jejímu vlivu na rozvoj duševních kvalit života žáka. Samostatná část je věnována práci učitele a žáka s výukovými cíli v souvislosti s motivací. Cílem výzkumné části bylo zjistit, jaký typ motivace převládá ve třídě, v níž je používán komplexní systém hodnocení a sebehodnocení, oproti třídě, v níž práce s tímto systémem neprobíhá. Byl zvolen smíšený design výzkumu s využitím kvalitativních i kvantitativních metod. Výsledky srovnání obou tříd přináší odpověď na otázku, zda působí systematická práce se sebehodnocením žáků doplněná o hodnocení učitele pozitivně na jejich motivaci k učení a rozvoj sebehodnocení.

Abstract: Diploma thesis deals with the introduction of the complex system of pupil’s assessment and self-assessment in the second grade of primary school and its influence on pupils’ motivation. In the theoretical part, the current assessment requirements resulting from the child development centred education are analysed. The complex system of pupil’s assessment and self-assessment is described as an example of such assessment. The next part concentrates on motivation and its influence on the development of the mental quality of the children’s lives. Another part focuses on educational goals and their influence on pupil’s motivation. The aim of the practical part is to find out what type of motivation dominates the class in which the complex system of pupil’s assessment and self-assessment is used systematically in comparison with the class in which this system is not used. Mixed design of research was used, which utilises both the qualitative and quantitative methods. The results of the comparison of two classes provide an answer to the question whether the systematic work with the self-assessment has positive influence on the pupils’ motivation and the development of their self-assessment.

Klíčová slova: hodnocení, sebehodnocení, komplexní rozvíjející hodnocení, motivace, vnitřní motivace, vnější motivace, osobnostně rozvíjející pojetí vzdělávání, kvalita života dětí, cíle vzdělávání, osobní cíle, autoregulace učení, assessment, self-assessment, comprehensive developing assessment, motivation, intrinsic motivation, extrinsic motivation, child development centred education, quality of life of the child, educational goals, personal goals, self-regulated learning

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 20:23, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz