Theses 

Revitalizace vodního toku Ostravice – Tomáš Boráň

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš Boráň

Bakalářská práce

Revitalizace vodního toku Ostravice

Revitalization of Ostravice River

Anotace: Cílem této bakalářské práce byla Revitalizace vybraného úseku řeky Ostravice. Snahou bylo regulovat vodní tok takovým způsobem, aby směřoval ke svému původnímu stavu. Budou objasněny teoretické poznatky ohledně problematiky revitalizace vodních toků, konkrétně budou zmíněny základní koncepce úprav vodního toku, dále postup při návrhu revitalizačních opatření a v neposlední řadě také důvody revitalizací. V další části práce bude charakterizována lokalita daného úseku řeky. Následující část práce se bude týkat aktuálního stavu řeky Ostravice, bude popisovat trasu toku řeky Ostravice, vegetaci a živočichy, které ji obklopují. Pátá kapitola se bude týkat metodiky řešení. V závěru práce budou popsána navrhovaná revitalizační opatření na toku a budou doplněna o grafická řešení.

Abstract: The aim of this bachelor thesis is the Revitalization of the certain section of the Ostravice river. The effort was made to control the watercourse in such a way as to bring it to its original condition. The theoretical knowledge about the issue of the revitalization of watercourses will be clarified, namely the basic concepts of the watercourse customizations, the process of revitalization measure proposal, and last but not least, the reasons for revitalizations. In the next part of this work the respective river section is characterized. The following part concerns the current condition of the Ostravice river, it also describes the watercourse's route, the vegetation and the animals living there. The fifth chapter covers the methodology of the solution. In the end of the work, the proposed revitalization measures of the watercourse are described and amended with graphical solutions

Klíčová slova: Revitalizace, vodní tok, regulace vodního toku, řeka Ostravice, ekosystém, říční živočichové, vegetace

Keywords: Revitalization, Watercourse, Watercourse control, The Ostravice river, Ecosystem, River animals, Vegetation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Barbara Stalmachová
  • Oponent: Lukáš Klimša

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 14:55, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz