Theses 

Míra výskytu a rozšíření vybraného deviantního chování na základní a střední škole a úloha pedagoga v oblasti prevence – Mgr. David Kupka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. David Kupka

Bakalářská práce

Míra výskytu a rozšíření vybraného deviantního chování na základní a střední škole a úloha pedagoga v oblasti prevence

The rate of incidence and prevalence of selected deviant behavior at primary and secondary school and teacher's role in prevention

Anotace: Bakalářská práce „Míra výskytu a rozšíření vybraného deviantního chování na základní a střední škole a úloha pedagoga v oblasti prevence“ je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Tato práce se zabývá vybraným deviantním chováním, které je charakteristické svým velkým rizikem vzniku závislosti u žáků základních a středních škol a následné úloze pedagoga v oblasti primární prevence. Teoretická část definuje teorie sociálních deviací a závislostní chování. Popíše a blíže přiblíží jednotlivá deviantní chování, jakými jsou tabakismus, alkoholová závislost a drogová závislost. Dále se práce zaměří na úlohu pedagoga v oblasti primární prevence. V teoretické části je rovněž obsažena současná legislativa dané problematiky. Praktická část obsahuje sociologický výzkum, který bude proveden dotazníkovou metodou a jeho výsledky nám přiblíží míru výskytu a rozšířenost vybraného deviantního chování na daných školách.

Abstract: The Bachelor´s thesis „The rate of incidence and prevalence of selected deviant behavior at primary and secondary school and teacher´s role in prevention" is divided into theoretical and practical part and deals with selected deviant behavior, which is characterized by a high risk of addiction in students of primary and secondary schools and the teacher´s role in prevention. The theoretical part defines a theories of social deviations and addictive behavior. Detailed descriptions of individual deviant behavior, such as tabakism, alcohol dependence and drug dependence and main teacher´s role in preventing. In the theoretical part is also included the current legislation. The practical part contains sociological research, which will be conduct by method of questionnaire and the results will explain rate of incidence and prevalence of selected deviant behavior at certain schools.

Klíčová slova: sociální deviace, tabakismus, alkoholová závislost, drogová závislost, prevence, základní škola, střední škola, dotazník, deviace, závislost, společnost, norma, řád, pedagog, social deviation, tobacco dependence, alcohol dependence, drug addiction, prevention, primary school, secondary school, questionnaire, deviation, addiction, society, norm, system, teacher

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Hons
  • Oponent: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:24, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz