Hana Malinovská

Bachelor's thesis

Analýza rentability podniku ze sektoru služeb

Profitability Analysis of a Company in the Sector of Services
Abstract:
Cílem práce je analyzovat finanční situaci společnosti SLUMEKO, s.r.o. od roku 2007 do roku 2011 se zaměřením na analýzu rentability, kvantifikovat vlivy dílčích ukazatelů na ukazatel vrcholový a na základě zjištěných skutečností navrhnout doporučení do budoucích let. Část práce je věnována seznámení s použitou metodologií, dále je samostatná kapitola věnována charakteristice zkoumané společnosti. …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the analyses of the financial situation of the company SLUMEKO, Ltd. from 2007 to 2011 with a focus on profitability analysis, conducted pyramidal decomposition of particular ratios and suggest recommendations to the future based on known facts. The first part of this work is about used methodology and the next part is devote characteristic of company. The next part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2013
  • Supervisor: Petr Gurný
  • Reader: Jana Rečková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava