Theses 

Povědomí studentů gymnázií o sluchovém postižení a komunikaci s jedinci se sluchovým postižením – Bc. Markéta Műllerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Markéta Műllerová

Diplomová práce

Povědomí studentů gymnázií o sluchovém postižení a komunikaci s jedinci se sluchovým postižením

Awareness og high school students about hearing impairment and comunication with person with hearing disabilities

Anotace: Diplomová práce se zabývá povědomím studentů gymnázií o sluchovém postižení a komunikaci s jedinci se sluchovým postižením. Zjistit míru informovanosti studentů o problematice sluchového postižení je důležité pro další postup při informování široké veřejnosti o sluchovém postižení, způsobem, který vede k vzájemnému pochopení, porozumění a přizpůsobení osob se sluchovým postižením a intaktní populace. Hlavním cílem diplomové práce je zmapovat povědomí studentů gymnázií o sluchovém postižení a komunikaci s jedinci se sluchovým postižením. Dílčími cíli bylo zjistit informovanost studentů v oblastech: sluchového postižené, komunity Neslyšících, komunikaci, aj. Sběr dat pro diplomovou práci probíhal kvantitativní metodou. Informace pro diplomovou práci byly získávány prostřednictvím dotazníkového šetření mezi studenty gymnázií. Tato práce může být následně využita dalšími studenty, kteří se budou danou problematikou zabývat nebo širokou veřejností, která se bude chtít s touto problematikou blíže seznámit. Diplomová práce bude k dispozici v archivu závěrečných prací na stránkách Masarykovy univerzity.

Abstract: This thesis deals with the awareness of high school students about hearing loss and communication with people with hearing disabilities. Determine the level of awareness of students about the issue of hearing impairment is important for further progress in informing the general public about hearing loss, in a way that leads to mutual understanding, understanding and adaptation of hearing impairment and healthy populations.The main objective of this thesis is to explore the awareness of high school students about hearing loss and communication with people with hearing disabilities. Individual objectives was to determine the level of students in the areas of: hearing impairment, deaf community, communication, etc.Collecting data for a thesis conducted a quantitative method. Information for thesis were collected through a questionnaire survey among high school students. This thesis can be used by other students, who will consider these issues or the general public, who will want to become familiar with this issue. This thesis will be available in the archives of theses pages of Masaryk University.

Klíčová slova: Sluchové postižení, sluchová ztráta, neslyšící, komuniata Neslyšících, znakový jazyk, komunikace, specifika osob se sluchovým postižením, intaktní populace, vzdělávání, kompenzace sluchového postižení Hearing impairment, hearing loss, deaf, Deaf community, sign language, communication, the specifics of person with hearing disabilities, intact population, education, compensation for hearing impairment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 14:52, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz