Theses 

Privacy and security in social media – Ing. Viktoriya Jukova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication

Ing. Viktoriya Jukova

Master's thesis

Privacy and security in social media

Privacy and security in social media

Anotácia: Sociální média hrají důležitou roli v současném světě, a ve způsobu, jakým lidé komunikují mezi sebou. Bez ohledu na výhodu použití on-line sociálních sítí, existují určitá rizika ochrany osobních údajů, která mohou mít vliv na uživatele těchto služeb. Vzhledem k tomu, že uživatelé poskytují mnoho personální informací v online sociálních sítích, mezi uživateli se zvyšují obavy, týkající se jak tyto data jsou uložené v online sociálních sítích. Sociální sítě reagovali na tyto obavy tím, že představili filtry pro ochranu osobních údajů na svých stránkách, které umožňují uživatelům určit, které aspekty jejich profilu jsou viditelné a komu. Nicméně, taková nastavení ochrany osobních údajů nejsou efektivně využíváni všemi uživateli OSN. V první části práce autor identifikuje problémy ochrany a bezpečnosti osobních údajů, které byli uvedené samotnými uživateli sociálních sítí. Práce se zaměřuje na zkoumání důsledků přijetí sociálních sítí zaměstnanci pracujícími v podnicích, na diskusí o efektivních přístupech, které mohou být přijaté ke zmírnění odlišných rizik a finančních i organizačních důsledků pro organizaci při provádění některých z možných přístupů ke zmírnění rizik. Druhá část práce je věnována analýze současné ochrany osobních údajů i bezpečnostních opatření, a výzkumu provedeného mezi zaměstnanci v rámci společnosti SAP v této oblasti. Celkové výsledky průzkumu mohou být užitečné pro různé firmy jako základ pro další vývoj metod pro zvýšení bezpečnosti a soukromí uložených citlivých informací v rámci podniku.

Abstract: Online social networks (OSNs) are playing an important role in current world and the way people communicate with each other. Despite the advantage of using online social networks, there are certain privacy risks that can affect users of such services. Since users provide a lot of personal information in OSNs, concerns about how data placed in online social networks may raise among the users. Social networking sites have responded to these concerns by introducing privacy filters to their site, allowing users to specify which aspects of their profile are visible to whom. However, such privacy settings are not effectively used by all of the OSN users. In the first part of the thesis the author identifies privacy and security problems raised by the social networks users. The thesis aims at exploring the consequences of the adoption of social networks by employees working in enterprises, discussing efficient approaches that can be taken to mitigate the different risks and the financial and organizational implications for an organization in implementing any of the possible risk mitigation approaches. The second part of the thesis is devoted to the analysis of current privacy and security measures and the research conducted among employees in SAP company in this field. Overall, the survey results can be useful for various companies as a base for further development of methods to increase the security and privacy of sensitive information storage within the enterprise.

Keywords: Privacy and Security, Privacy Policy, Social Media, Online Social Networks, Data Protection.

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedúci: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marie Koubová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 7. 2019 08:28, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz