Theses 

Klientsky orientovaná finančná inštitúcia (význam segmentácie klientely v komerčnej banke) – Bc. Zuzana Hlivová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Zuzana Hlivová

Diplomová práce

Klientsky orientovaná finančná inštitúcia (význam segmentácie klientely v komerčnej banke)

Custom directed financial institution

Abstract: The diploma thesis deals with the segmentation of clients in a commercial bank, which has become an indispensable tool for the banks deal with new tasks and objectives in the current fierce competition in the financial sector. The aim of this work is to create a coherent view of the transition of banks from product orientation to a client, the segmentation of customers today, and highlight the benefits of segmentation for the bank and its clients. The first part defines and clarifies the nature and location of targeted marketing, theoretical and practical background of banking marketing. In the next section, we analyze the conditions for the segmentation of customers in selected banks in Slovenská sporiteľňa. The final section summarizes the benefits of the segmentation of customers in the commercial bank to create groups of clients, and all categories of care and a change in the organization of branches of commercial banks has brought banks and their clients. Based on knowledge from previous chapters put forward certain proposals and recommendations that could increase sales and improve the efficiency of client-orientation of commercial banks.

Abstract: V diplomovej práci sa zaoberáme segmentáciou klientov v komerčnej banke, ktorá sa stala nevyhnutným prostriedkom bánk pre zvládanie nových úloh a cieľov v súčasnej tvrdej konkurencii vo finančnom sektore. Cieľom práce je vytvoriť ucelený pohľad na prechod bánk od produktovej ku klientskej orientácii, na segmentáciu klientov v súčasnosti a poukázať na prínosy segmentácie pre banku a jej klientov. V prvej časti vymedzujeme a objasňujeme podstatu a miesto cieleného marketingu, teoretické a praktické východiská bankového marketingu. V ďalšej časti analyzujeme podmienky segmentácie klientov vo vybranej banke, v Slovenskej sporiteľni, a.s.. V záverečnej časti sumarizujeme prínosy segmentácie klientov v komerčnej banke, ktoré vytváranie skupín klientov, kategórií starostlivosti a vôbec zmena organizácie a usporiadania pobočiek komerčných bánk priniesla bankám a ich klientom. Na základe poznatkov z predchádzajúcich kapitol predkladáme určité návrhy a odporučenia, ktoré by mohli zvýšiť efektívnosť predaja a zlepšiť klientsku orientáciu komerčných bánk.

Klíčová slova: marketing, banka, klient, segmentácia, segment, bank, client, segmentation

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
  • Oponent: Ing. Edita Gúgľavová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 15:58, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz