Sylvie Houžvová

Bachelor's thesis

Návrh marketingové komunikace pro obecně prospěšnou společnost

Marketing Communication Design for the Public Benefit Corporation
Anotácia:
Cílem bakalářské práce „Návrh marketingové komunikace pro obecně prospěšnou společnost“ byla analýza marketingové komunikace sociální firmy CHRPA Slezská diakonie o.p.s. a na základě zjištění byly navrženy zlepšení marketingové komunikace firmy, která by pro firmu byla přínosná a zvýšila by informovanost u zákazníků na trhu sociálních firem. Teoretická část popisuje neziskové organizace obecně a jednotlivé …viac
Abstract:
The aim of the bachelor thesis „Marketing Communication Design for the Public Benefit Corporation“ was to analyses marketing communication of the social corporation and on the basis of finding was to design improvement of the marketing communications firm that would be beneficial for the company and increase awareness at customers on market of the social firms. The theoretical part describes non-profit …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedúci: Miloslav Cváček
  • Oponent: Vojtěch Spáčil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava