Karel MÜLLER

Bachelor's thesis

Syntéza řeči s animací obličeje

Speech synthesis with face animation
Abstract:
V této práci rozeberu základní pojmy z oblasti neuronových sítí, podám soupis metod syntézy audiovizuální hlavy, navrhnu perspektivní metodu syntézy audiovizuální hlavy, připravím data pro experimenty, experimentálně ověřím základní funkčnost metody, zhodnotím výsledky a doporučím další směr budoucí práce.
Abstract:
In this thesis, I will analyze the basic concepts from the field of neural networks, I will give a list of audiovisual head synthesis methods, I will propose perspective method of audiovisual head synthesis, I will prepare data for experiments, experimentally verify the basic functionality of the method, evaluate results and recommend the next direction of future work.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 8. 2022
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Zelinka, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MÜLLER, Karel. Syntéza řeči s animací obličeje. Plzeň, 2022. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Bachelor programme / field:
Cybernetics and Control Engineering / Artificial Intelligence and Automation