Theses 

Výstavba uhelného odtahu na hnědouhelném povrchovém dole – Jaromíra Zuzčaková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Jaromíra Zuzčaková

Bachelor's thesis

Výstavba uhelného odtahu na hnědouhelném povrchovém dole

A Construction of a Coal Trasportation System in an Open Pit Mine

Anotácia: Tato bakalářská práce zpracovává téma rozvoj nové porubní fronty na hnědouhelném dole Doly nástup Tušimice – lokalita Libouš II - sever. Jejím cílem je stanovení vhodného směru porubní fronty a výstavba plošiny pro dálkovou pasovou dopravu. Práce je zaměřena na představení předmětné lokality - geologická charakteristika výhradního ložiska a popis zeměpisné polohy. Následuje seznámení s jednotlivými technologickými částmi dobývací metody a popis konkrétní použité dobývací metody pro těžbu uhlí na lomu Libouš DP Tušimice. Tato metoda je popsána v chronologickém postupu od původního stavu až po nové řešení výstavby uhelného odtahu. Realizace nového řešení bylo nutné pro zachování minimální roční těžby energetického uhlí a dodávek pro elektrárny Prunéřov I. a II., Tušimice I. a Chvaletice, kde roční spotřeba uhlí za všechny tyto odběratele dosahuje celkově až 11 mil. t uhlí.

Abstract: This bachelor work deals with the topic of development of new face line in the brown coal mine Doly nástup Tušimice – locality Libouš II - north. Its main aim is determination of suitable direction of new face line and building of long distance belt transporter deck. The work is aimed at the locality introduction – geological characteristics of exklusive deposit and geographical location. I tis followed by introduction of individual technological parts of mining methods and description of particular mining method used in the quarry Libouš DP Tušimice. This method is described in chronological order from the original status to the new solutions of coal withdrawal building . It was necessary to implement new solution to preserve minimal annual production of energetic coal and supplies for power plants Prunéřov I and II, Tušimice I. and Chvaletice, where the annual coal output for all these customers reaches 11 mil. tons of coal.

Kľúčové slová: dálková pasová doprava, kolesové rypadlo, koleso, technologické celky, pásový dopravník

Keywords: long distance belt transport, wheel excavator, wheel, technological parts, belt conveyor

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedúci: František Helebrant
  • Oponent: Lukáš Žižka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 5. 2019 23:34, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz