Miroslav Lapka

Bakalářská práce

Řešení provozně technologických problémů při zpracování kameniva na technologických linkách vybraných provozů

Solutions of operationally technological problems at the processing of aggregate on technological lines at selected operations
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá systémem údržby dopravních cest na technologických linkách kamenolomů. Řeší problematiku abraze způsobenou přepravovaným materiálem, problematiku chodu a životností dílčích technologických zařízení v pásové dopravě. Přináší řadu inovativních řešení pro lepší funkčnost technologického celku pro zpracování kameniva. Výsledkem je zefektivnění prací při údržbách s prokazatelným …více
Abstract:
The Bachelor Thesis focuses on the systems of maintenance of transport tracks on technological lines of a quaries. Solves the problems of abrasion caused by transported aggregates, problematics of line operation and service life of partial technological equipments in the using the conveyor belts. It brings many innovative solutions for improved functionality of the technological unit at processing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Valerij Korol

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin