Nikola Füleky

Bakalářská práce

Územně samosprávné celky a jejich vliv na zvýšení kvality stavu pozemních komunikací v České republice

Local authorities and influence thereof on increasing the quality the state of road communications in Czech Republic
Anotace:
Práce se zabývá problematikou technického stavu pozemních komunikací v ČR s ohledem na možnosti zvyšování bezpečnosti silničního provozu. V první části práce je popsán základní systém pozemních komunikací v ČR, jejich rozdělení, charakteristika, vlastnictví, způsoby užívání apod.. Další část práce je věnována popisu činností územně samosprávných celků, které vykonávají v rámci své samostatné a přenesené …více
Abstract:
The Thesis deals with the issue of technical stand of ground communications in the Czech Republic with regard to possibility of improving road traffic safety. The first part of the Thesis is devoted to description of basic system of ground communications in the Czech Republic, the division thereof, their characteristic features and ownership, ways of exploitation etc. Further part of the Thesis describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Vladislav Vančura
  • Oponent: Zdeněk Vaško

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava