Pavel Dombek

Bachelor's thesis

Ekonomické souvislosti populačního vývoje Evropy v druhé polovině 20. století

Economic Context of Population Development in Europe during the Second Half of the 20th Century
Anotácia:
Tématem bakalářské práce je objasnění ekonomických souvislostí populačního vývoje v druhé polovině 20. století v Evropě. Cílem práce je zjistit souvislost druhého demografického přechodu s vybranými socioekonomickými ukazateli. Závěrem práce je zjištění, že evropská populace stárne. Během období demografického přechodu došlo v Evropě ke snížení plodnosti i úmrtnosti. Zvyšovala se naopak vzdělanost …viac
Abstract:
The theme of bachelor’s thesis is to clarify the economic context of population development during the second half of the 20th century in Europe. The aim of this work is to investigate the relationship between the second demographic transition and selected socio-economic indicators. In the end, it was find out that the european population is ageing. During the period of demographic transititon occured …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedúci: Michaela Tichá
  • Oponent: Jan Janků

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / odbor:
Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství