Lukáš Moravec

Master's thesis

Optimalizace výrobní linky v pivovaru s využitím Lean Six Sigma

Optimization of the Brewery Production Line Using Lean Six Sigma
Abstract:
Diplomová práce popisuje průběh realizace projektu zlepšování procesu stáčení metodikou Lean Six Sigma, jeho jednotlivé fáze a zjištění v nich učiněná. První část práce popisuje význam zvyšování výkonnosti procesů a roli managamentu kvality, metodologii Lean, metodologii Six Sigma a zní vzešlou metodologii Lean Six Sigma. Taktéž popisuje nástroje používané v rámci týmové spolupráce, základní teoretické …more
Abstract:
Master thesis describes the course of implementation of the Lean Six Sigma improvement project on the filling process, its individual phases and theirs findings. The first part describes the importance of increasing process performance and role of the quality management in it, Lean methodology, Six Sigma methodology and their combination Lean Six Sigma methodology. It also describes the tools used …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: Darja Noskievičová
  • Reader: Roman Juřica

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Master programme / field:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality