Jana Polášková

Bachelor's thesis

Syndrom pomocníka

Helper syndrome
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou syndromu pomocníka u pracovníků pomáhajících profesí. Text bakalářské práce tvoří dvě hlavní části. V první, teoretické části jsou s využitím odborné literatury vymezeny pomáhající profese, požadavky na jednotlivé pracovníky pomáhajících profesí a profesní etika práce. Dále je rozebrán vztah mezi pomáhajícím a klientem a nastavení hranic. Následují charakteristiky …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problem of worker’s helping syndrome. The text of the bachelor thesis consists of two main parts. The first, theoretical part defines the helping professions, by using specialized literature, defines the requirements for individual workers helping professions and the professional ethics of the work. The border setting and the relationship between the helper and the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2021
  • Supervisor: doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě