Dušan Marko Křivák

Bakalářská práce

Posouzení rizik zahraniční mise z pohledu socioekonomických dopadů na rodinné příslušníky

Risk Assessment of the Foreign Mission in Terms of Socio-Economic Impact on Family Members
Anotace:
Cílem bakalářské práce je poukázat na zahraniční mise z pohledu rodinných příslušníků vojáků. Pro naplnění stanoveného cíle byly na proces vyslání vojáků na zahraniční misi aplikované metody pro posouzení rizik - dotazníkové šetření, strukturovaný rozhovor, Ishikawa diagram a matice posouzení rizik. Kombinací těchto metod byly analyzovány a zhodnoceny socioekonomické dopady zahraniční mise na rodinné …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to show the foreign mission from the point of view of soldiers' family members. Implementation of the set objectives was focused on the proces-ses of sending soldiers to the foreign mission of applied risk assessment methods - questi-onnaire survey, structured interview, Ishikawa diagram and risk assessment matrix. The combination of these methods has analyzed and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Marko Křivák, Dušan. Posouzení rizik zahraniční mise z pohledu socioekonomických dopadů na rodinné příslušníky. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik