Tomáš Hejret

Diplomová práce

Rozhodovací stromy a jejich aplikace při analýze dat

Decision Trees and Their Application in Data Analysis
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá metodami strojového učení, jejich srovnáním a detailněji pak metodou rozhodovacích stromů. V návaznosti zde lze nalézt metodiky určování kvality implementace metod strojového učení. Dále obsahuje popis konkrétní implementace metody rozhodovacích stromů, která je součástí této práce, experimentů s reálnými daty, provedených nad touto implementací a zhodnocení výkonnosti …více
Abstract:
This master thesis discuses about machine learning methods, comparison of them and more in detail about decision trees method. Related to these methods there are listed methodologies of determination quality of machine learning methods. Thesis also includes description of particular decision trees implementation, which stands as a part of the thesis, experiments with real-life data, performed with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Petr Gajdoš
  • Oponent: Jan Janoušek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava