Theses 

Funkční zóny města Mělníka – Linda PUSTINOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy

Linda PUSTINOVÁ

Diplomová práce

Funkční zóny města Mělníka

Functional zones of the town Mělník

Anotace: Diplomová práce se zabývá funkčními zónami města Mělníka - průmyslovou zónou, obytnou zónou, dopravní zónou, zónou zeleně, rekreační zónou a zónou občanského vybavení. Hlavním cílem je zdokumentování vývoje jednotlivých funkčních zón. Porovnání jejich stavu v 70. letech 20. století a na počátku 21. století s podrobnějším zaměřením na popis a zhodnocení současného stavu. Základním zdrojem informací jsou územní plány města Mělníka - první poválečný územní plán z roku 1977 a poslední územní plán z roku 1999 s jeho změnami. Součástí práce je vytvořená mapová dokumentace, která znázorňuje prostorové změny funkčních zón ve sledovaném časovém období. Záměrem je také umožnit využití zpracovaného tématu v pedagogické praxi. Jednotlivé kapitoly se dotýkají tématických celků probíraných v zeměpise na základních a středních školách. Diplomová práce může sloužit žákům, studentům a také učitelům jako zdroj informací o Mělníku a mohou se tak seznámit se zónováním města a funkcemi těchto zón v konkrétním příkladě.

Abstract: This thesis deals with functional zones of the town Mělník - industrial, housing and traffic areas, urban green areas, the zone of recreation and the zone of civic facilities. The main aim is the documentation of their development, comparing their state in 70´s of 20th century and at the beginning of 21st century with more detailed focus on the description and evaluation of this state. The basic source of information is a town planning scheme of Mělník the first postwar scheme from the year 1977 and the last scheme from the year 1999 with its changes. A part of the work is a map documentation, which describes territorial changes of the functional zones during the period under consideration. My intention is also the usage of these topics in teaching practice. The chapters cover geographical topics which are taught at primary and secondary schools. The thesis can be used by pupils, students and teachers as a source of information about Mělník. They can learn about the zones of Mělník and their functions in particular examples.

Klíčová slova: město Mělník, funkční zóna, územní plán, průmyslová zóna, obytná zóna, dopravní zóna, zóna zeleně, rekreační zóna, zóna občanského vybavení

Keywords: town Mělník, functional zone, town planning scheme, industrial area, housing area, traffic area, urban green area, zone of recreation, zone of civic facilities

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 4. 2009
  • Vedoucí: Bursa Milan
  • Oponent: Mgr. Tomáš Křenek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 01:05, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz