Petr Staňura

Bakalářská práce

Návrh pohonů pro model vodní elektrárny

Design of drives for hydroelectric power plant model
Anotace:
Malé vodní elektrárny si v dnešní době získávají stále větší pozornost. Stále větší využití mají takzvané mikro zdroje (mikro vodní elektrárny) o výkonu jednotek, maximálně pár desítek kW, které využívají čerpadlo, které funguje jako turbína. Tyto aplikace jsou levné, nenáročné na údržbu a nabízejí řešení pro napájení odlehlých objektů zejména v horských oblastech. Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat …více
Abstract:
Small hydropower plants are getting more and more attention in present days. There is more utilization for so called micro sources (micro hydropower plants) with output power of couple of units, maximum couple of tens of kW, which use water pump as a turbine. Those applications are cheap, low maintenance demanding and provide solution as a power source for remote objects specially in mountain regions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Libor Štěpanec
  • Oponent: Petr Orság

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava