Bc. Tomáš Fišer

Master's thesis

Rentabilita firmy v podmínkách ČR a jiného státu

Profitability of the company in the conditions of the Czech Republic and another state
Abstract:
Cílem diplomové práce je identifikace faktorů ovlivňující rentabilitu vlastního kapitálu vloženého do podniků lokalizovaných v zemích Visegrádské čtyřky. Sledovaným obdobím je rozmezí let 2009–2018. ¬¬Nezávisle proměnné jsou hodnoceny na základě vlivu na závisle proměnnou ROE. V případě České republiky byly jako statisticky významné identifikovány celkem 4 faktory, konkrétně pak podniky s 50–249 zaměstnanci …more
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to identify the factors influencing the return on equity invested in companies located in the V4 countries. The reference period is the period 2009–2018. Independent variables are evaluated based on the effect on the ROE dependent variable. In the case of the Czech Republic were identified 4 factors as statistically significant, namely companies with 50–249 employees …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
  • Reader: Vojtěch Tamáš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Master programme:
International Territorial Studies