Jiří Dědek

Bakalářská práce

Study of optical anisotropic systems using Mueller matrix spectroscopy.

Study of optical anisotropic systems using Mueller matrix spectroscopy.
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na elipsometrii Muellerových matic, převážně pak anizotropního prostředí. V první části jsou řešeny Maxwellovy rovnice pro homogenní anizotropní prostředí pomocí Yehova a Berremanova přístupu. Druhá část je zaměřena na aplikování těchto přístupů na izotropní krystal Si, pokrytý vrstvou SiO2. Hlavní část této práce řeší modelování optické odezvy anizotropního krystalu …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on Mueller matrix ellipsometry, mostly of anisotropic systems. In the first part there are solved Maxwell equations for homogeneous anisotropic systems by Yeh and Berreman approach. The second part consists of application of these approaches on isotropic crystal Si with SiO2 layer. The main part of this thesis is modeling of optical response of anisotropic crystal, respectively …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Lukáš Halagačka
  • Oponent: Dalibor Blažek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Univerzitní studijní programy

Bakalářský studijní program / obor:
Nanotechnologie / Nanotechnologie

Práce na příbuzné téma