Miroslava Horáková

Bachelor's thesis

Výskyt nerostných surovin a předpokládaný rozvoj těžby v okrese Most s vazbou na územní plán

The occurrence of mineral resources and anticipated development of mining in the district of Most linked to the local plan
Anotácia:
Bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit předpokládaný rozvoj těžby v okrese Most ve vazbě na územní plán města Mostu a přilehlých obcí. První kapitola je věnována zejména historii a současnosti výskytu a těžby nerostných surovin nejen na Mostecku, ale i v okolních přilehlých menších městech a obcích. Dále se v práci zabývám surovinovou politikou a rozvojem urbanistického řešení zájmového území okresu …viac
Abstract:
The main target of this bachelor thesis is the evaluation of the mining in the district of Most in the connection to the local plan of the city of Most and of the adjacent villages. The first chapter is devoted to the history and the present of the occurrence and the mining of the raw materials in the region of the city of Most and in the adjacent towns and villages too. The second topic of this work …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedúci: Miroslav Seidl
  • Oponent: Tomáš Škaloud

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava