Kateřina Štolová

Diplomová práce

Vybudování úložiště litého granulátu, dobývací prostor doly Bílina

Building of the repository for mass granulate, mining area Bílina
Anotace:
V předložené diplomové práci se zabývám stavbou, která splňuje požadavky Zákona 61/1988 Sb., na činnosti prováděné hornickým způsobem. Stavba řeší úložiště v prostoru vnitřní výsypky Dolu Bílina SD a.s. Úložiště bude sloužit pro deponování litého granulátu, což je vedlejší energetický produkt, který vzniká v nedaleké elektrárně Ledvice. Má diplomová práce se zaměřuje na variantní řešení realizace tohoto …více
Abstract:
In my thesis I deal with the structure that meets the requirements of Act 61/1988 Sb., to perform mining activities. Construction solves the storage space in the inner dump Mine Bílina SD a.s. The storage site will serve for depositing cast granulate, which is a energetic by-product, that is produced in neighboring plant Ledvice. My thesis focuses on the implementation of alternative solutions that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Miroslav Seidl
  • Oponent: Ladislav Blaha

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava