Gabriela Knoblochová

Bakalářská práce

Revitalizace oblasti Nechranicka

Revitalization of area Nechranicka
Anotace:
V předložené práci je na základě shromážděných dat popsána a analyzována oblast Nechranicka z hlediska možného budoucího rozvoje v atraktivní turistický region. Zvláštní důraz je přitom kladen na její dominantu, tedy vodní nádrž Nechranice. Práce pojednává o hlavních navrhovaných a probíhajících revitalizačních projektech vybrané oblasti. Následuje popis mikroregionu Nechranicka a zhodnocení jeho činnosti …více
Abstract:
The submitted Thesis describes and analyzes the area around Nechranice on the basis of collected data and from the point of view of possible future development and conversion into attractive touristic region. A special emphasis is laid on its dominating feature, i.e. water reservoir Nechranice. The Thesis deals with the main suggested and running revitalisation projects in the selected area. Further …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Vojtech Dirner
  • Oponent: Jan Průša

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava