Theses 

Faktory zdravého životního stylu středoškolské mládeže v okrese Teplice – Bc. Marcel LETOCHA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Marcel LETOCHA

Diplomová práce

Faktory zdravého životního stylu středoškolské mládeže v okrese Teplice

Healthy lifestyle factors of secondary school youth in the district of Teplice.

Anotace: Faktory zdravého životního stylu v okrese Teplice. Diplomová práce je zaměřená na zmapování a dodržování námi daných základních faktorů a zvyklostí, jako jsou stravovací režim, míra zapojení do pohybových aktivit či užívání návykových látek a způsob, jakým současná středoškolská mládež tráví volný čas.Uvedena jsou také zdravotní rizika spojená s nedostatečnou pohybovou aktivitou. Výzkumného šetření se celkově zúčastnilo 120 studentů různých typů středních škol v okrese Teplice. Z šetření vyplynulo, že ze 120 studentů nevykazuje plných 22 procent respondentů žádný z námi určených faktorů zdravého životního stylu. Naopak pouhých 10 procent vykazuje všechny faktory zdravého životního stylu.Dále ze zjištěných výsledků můžeme konstatovat, že doporučené množství sportovní aktivity (alespoň 1 hodina denně) vykázalo 34 procent námi oslovených žáků a 66 procent žáků můžeme považovat za sportovně neaktivní. K dodržování pravidelného stravovacího režimu můžeme konstatovat, že pravidelné konzumování snídaně, obědu i večeře vykazuje 19 procent námi sledovaných respondentů a alespoň 2 hlavní jídla denně vykazuje 57 procent respondentů. V pravidelném užívání a konzumaci návykových látek, jako jsou tabák a alkohol, předčila poněkud překvapivě děvčata v 49,06 procentech chlapce, kteří vykázali hodnotu 29,85 procent a v případě pravidelné kunzumace alkoholu vykázala děvčata v 35,85 procentech 2-3x týdně konzumaci alkoholu oproti chlapcům, kteří nejčastěji konzumují alkohol 1x za měsíc a méně.

Abstract: Factors of a healthy lifestyle of high school youth in the district of Teplice. The diploma thesis is focused on the mapping of the observance of the basic factors and habits of ours, such as the diet regimen, the level of involvement in physical activities and the use of addictive substances and the way in which the current secondary school youth spend their free time. Health risks associated with lack of physical activity are also mentioned. The research survey was attended by 120 students of various types of secondary schools in the district of Teplice. The survey found that out of 120 students, a full 22% of respondents did not have any of the determinants of healthy lifestyle. On the contrary, only 10% show all the factors of healthy lifestyle. In addition, from the findings we can state that the recommended amount of sport activity (at least 1 hour per day) was reported by 34% of our pupils and 66% of pupils can be considered as inactive To keep up with the regular diet, we can say that regular consumption of breakfast, lunch and dinner, is reported by 19% of our respondents and at least 2 main meals a day, 57% of respondents. Regular use and consumption of addictive substances such as tobacco and alcohol exceeded surprisingly the girls in 49.06% of boys who showed a value of 29.85%, and in case of regular alcohol consumption, girls showed 35.85% 2-3 times per week of alcohol consumption boys who most often consume alcohol once a month and less at 43.28%.

Klíčová slova: Faktory zdravého životního stylu, pohybová aktivta, stravovací režim, návykové látky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 10. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. David Cihlář, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=180248 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

LETOCHA, Marcel. Faktory zdravého životního stylu středoškolské mládeže v okrese Teplice. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 13:23, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz