Theses 

Peer Blender: Datová analýza nástroje pro peer assessment – Bc. Pavel Klammert

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Bc. Pavel Klammert

Diplomová práce

Peer Blender: Datová analýza nástroje pro peer assessment

Peer Blender: Data analysis of peer assessment tool

Anotace: Předkládaná diplomová práce se zabývá datovou analýzou online vzdělávacího nástroje Peer Blender, společně s tvorbou monitorovacího dashboardu. Ten slouží jako podpora rozhodování pro lektora, který prostřednictvím daného systému vyučuje své kurzy. V práci je prvně představena problematika peer assessmentu, se kterou je daný systém silně propojen. Následně je teoreticky ukotvena v moderních disciplínách vázaných na analýzu dat v oblasti vzdělávání. Ve výsledných analýzách pak prezentuje souvislosti vybraných systémových proměnných, klíčové skutečnosti systému, ale i jiné kreativní analýzy. Tyto body pak představují podklady pro výsledný dashboard. Autorem vytvořený dashboard pro monitoring a analýzu mimo jiné umožňuje komplexní zhodnocení studentů, poukázání na nestandardní vzájemná hodnocení a identifikaci anomálií. Taktéž poukazuje na aktuální stav probíhajícího kurzu.

Abstract: The presented thesis deals with the data analysis of the online educational tool Peer Blender together with the creation of a monitoring dashboard which is used as decision support for the instructor who teaches his courses through the system. The thesis presents the peer evaluation issue which the system is strongly interconnected with. Subsequently, it is theoretically anchored in modern disciplines related to data analysis in education. In the resulting analyses it presents interesting contexts of selected system variables, key system facts, as well as other creative analyses. These points then provide the basis for the resulting dashboard. The monitoring and reporting dashboard created by the author, among other things, enables comprehensive assessment of students, highlighting of nonstandard peer evaluations and anomaly detection. It also points out the current state of the course in progress.

Klíčová slova: Dashboard, datová analýza, daty řízené vzdělávání, Educational Data Mining, Learning Analytics, peer assessment, data analysis, data-driven education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Michal Černý
  • Oponent: Mgr. Jan Martinek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 1. 2019 07:35, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz