Petr Stachel

Bachelor's thesis

Návrh přípravy a dobývání porubního bloku č. 059 607 v jižní části sloje 059 od roviny překopu č. 2347/1 dobývacího prostoru Dolu Paskov

Proposal of the preparation and extraction of working face block no.059 607 in the southern part of the seam 059 from the crosscut level no. 2347/1 conquering space in the Mine Paskov
Abstract:
Anotace V bakalářské práci jsou zpracovány návrhy přípravy a dobývání porubního bloku č.059 607 v jižní části sloje 16 od roviny překopu č. 2347/1 dobývacího Dolu Paskov. Úvodním tématem předloženého textu je popis Dolu Paskov a jeho stručná historie, která slouží k představení dané oblasti. V návaznosti na historický vývoj Dolu Paskov dále charakterizuji konkrétní sloj 059, jenž je ústředním bodem …more
Abstract:
Summary In the thesis are treated a proposal preparation and mining working face block 059 607 in the southern part of the seam 059 Seam from the field of mining no. 2347/1 Mine Paskov. The initial issue is the description of Mine Paskov and its brief history, which serves to introduce of this the area. Following an introduction I characterize the specific seam 059, which is the focal point of this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: Pavel Zapletal
  • Reader: Petr Lichnovský

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava