Bohuslav Zemánek

Master's thesis

Simulace neřízené a světelně řízené křižovatky s využitím software Witness

Sign-Controlled and Signal-Controlled Crossroad Simulation Using the Witness Software
Abstract:
Obsahem práce je tvorba modelů křižovatky řízené světelným signalizačním zařízením a neřízené křižovatky v prostředí simulačního software Witness. V diplomové práci je zpracován dopravní průzkum, jehož výsledky byly použity v simulačním modelu a při výpočtech křižovatky dle metodik technických podmínek. Dále je v práci popsána tvorba jednotlivých modelů a jejich validace. Výstupy modelů jsou zpracovány …more
Abstract:
The contents of this thesis are creation of light controlled intersection and uncontrolled intersection models, using Witness simulation software. A traffic research is to be found in this thesis, and its results were used in simulation model and in calculations of the intersection in accordance with technical terms. Next step is creation of individual models and their validation is described in this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2012
  • Supervisor: Michal Dorda
  • Reader: Filip Tresler

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava