Theses 

Dopad ekologických daní na podnikatelský sektor – Bc. Jana Hlávková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Jana Hlávková

Master's thesis

Dopad ekologických daní na podnikatelský sektor

The impact of ecological taxes on business sector

Abstract: Předmětem této diplomové práce je analýza vybraných podniků z odvětví výroby pryžových a plastových výrobků na území Zlínského kraje z hlediska vyhodnocení dopadu ekologických daní na odvětví jako celek, ale také na jednotlivé podniky. Okrajově se práce také věnuje zhodnocení výnosu z ekologických daní, který plyne do státního rozpočtu České republiky. První část se zabývá legislativním základem dané problematiky, na kterou navazuje vývoj systému ekologických daní v členských státech EU i na území České republiky. Čtvrtá kapitola pojednává o poznatcích zahraničních i českých studií, které byly na toto téma zpracovány. Následující část se věnuje analýze vybraných podnikatelských subjektů i celého odvětví. V poslední části je zhodnocen výnos plynoucí z ekologických daní.

Abstract: The subject of this thesis is an analysis of selected enterprises from the sector of rubber and plastic production in the Zlín region in terms of assessing the impact of ecological taxes on the industry as a whole as well as on individual companies. This study also marginally presents an evaluation of the ecological taxes revenue allocated to the Czech Republic state budget. The first part deals with the legislative basis of the issue, followed by the development of the system of ecological taxes in the EU member states and the Czech Republic. The fourth chapter discusses the findings of foreign and Czech studies that have been published. The following section is devoted to the analysis of the selected companies and the industrial branch. In the last section there is the evaluation of the state budget revenue from ecological taxes.

Keywords: dopad daní, ekologické daně, energetické daně, poměrové ukazatele, výroba pryžových a plastových výrobků, zpracovatelský průmysl, Zlínský kraj, impact of taxes, ecological taxes, energy taxes, ratios, production of rubber and plastic products, manufacturing industry, Zlín region

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Reader: Ing. František Kalouda, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 21/2/2019 17:11, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz