Mgr. Tereza Zdařilová

Master's thesis

Právo rozhodné pro dědické poměry s mezinárodním prvkem

Law Applicable to Cross-border Succession
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá otázkou určení rozhodného práva pro dědické poměry s přeshraničním prvkem. Kromě problematiky určení dědického statutu je značná část práce věnována analýze vzájemných aplikačních vazeb mezi jednotlivými prameny právní úpravy mezinárodními dědického práva, jež jsou relevantní pro české právní prostředí. Pozornost je rovněž věnována charakteristice rozsahu a podoby autonomie …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of determining the applicable law for successions with a cross-border element. In addition to the issue of determining the succession rules, a significant part of the thesis is dedicated to the analysis to the mutual relations between the different sources of the International law of succession legislation, which is relevant to the Czech legal environment. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2020
  • Supervisor: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Reader: doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta