Tomáš Bora

Diplomová práce

Poháněná válečková trať pro dopravu a manipulaci se svitky drátů

Driven Roller Conveyor for Transport and Handling of Wire Coils
Anotace:
Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem poháněné válečkové tratě pro dopravu a manipulaci se svitky drátů dle zadaných podmínek. Rešerše obsahuje rozdělení válečkových tratí. Podle zadaných parametrů, a to kadenci dopravy jednoho svitku za 3 minuty a délkou dopravní linky 11 200 mm. V další části je proveden návrh a výpočet konstrukčních částí zařízení. Výkresová dokumentace je zpracována v …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the construction design of a powered roller track for transport and manipulation with coil wires based on the assigned conditions. The research includes the division of roller tracks according to the given parameters, which are the speed of the transport of one coil being 3 minutes and the length of the transport line 11 200 mm. The subsequent part contains the design …více
 

Klíčová slova

trať valeček

Keywords

track roller
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Robert Brázda
  • Oponent: Roman Kubeš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava