Petr Kunze

Diplomová práce

Zapojení řeky Opavy do městského prostoru a „humanizace“ jejího průtočného profilu přes město Opavu

Involvement of the Opava River in the urban area and the "humanization" of the flow regime through the city of Opava
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitím prostoru v městské trati koryta řeky Opavy v intravilánu města Opava, který může v budoucnu vzniknout díky výstavbě plánovaných protipovodňových opatření v povodí horní Opavy. Na začátku je shrnuta obecná charakteristika řešeného území. Dále je v práci zhodnocení současného stavu jednotlivých úseků řeky Opavy od soutoku Střední a Černé Opavy po soutok s Odrou. Hlavní …více
Abstract:
This thesis deals with the possibility use of space in the urban track bed of the river Opava in the Opava city in the urban area, which may arise in the future because of the planned construction of flood control in the basin of the upper Opava. At the beginning summarizes the general characteristics of the area. Further work to assess the current state of individual sections of the Opava River from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2014
  • Vedoucí: Jan Thomas
  • Oponent: Petra Malíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava