Theses 

Proměny životního stylu – nástup požitkářské generace? – Bc. Michal Tauchman

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Michal Tauchman

Bakalářská práce

Proměny životního stylu – nástup požitkářské generace?

Changes in lifestyle - the emergence of hedonistic generation?

Anotace: Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, z nichž první představuje teoretické předpoklady a východiska pro část praktickou, která tyto předpoklady ověřuje metodou kvantitativního šetření. V teoretické části se autor nejprve zaměřuje na obecný popis životních stylů. V následující části přibližuje vývoj životních stylů s následným zaměřením na vývoj v České republice po roce 1989. V této práci se autor opírá o díla významných autorů oborů sociologie, filozofie, ekonomie a marketingu. Díla některých z nich a jejich názory analyzuje v průběhu dalších podkapitol. Autor dále píše o proměnách marketingových strategií zaměřených na společnost pozdní doby. V praktické části je provedeno kvantitativní šetření, které zkoumá teoretické předpoklady i stanovené hypotézy z teoretické části. Cílem práce je teoretický popis jednotlivých přístupů, ověření těchto teorií v praxi a prokázání, zda dnešní generace může být označována za požitkářskou, hédonistickou.

Abstract: Bachelor work is divided into two parts, of which the first part introducing the theoretical premises and foundations for the practical part, which verify these theories by quantitative research in practice. The author focuses on the general description of lifestyles in the theoretical part at first. The following section focuses on the development of lifestyles with a subsequent focus on the development in the Czech Republic since 1989. The author relies his work on the significant authors of sociology, philosophy, economics and marketing sciences. Their work and specific views are analyzed in subsequent chapters. The author writes about the changing in marketing strategies focused on the late modern society. In practical part author uses the quantitative research and examines the theoretical assumptions and hypotheses of the theoretical part. The aim of this work is the theoretical description of the different approaches and the validation of these theories in practice. Finally demonstrate if today's generation can be described as the hedonistic.

Klíčová slova: Hédonismus, hyperkonzumní společnost, konzumerismus, marketing, požitkářství, štěstí, značka, životní styl, životní způsob, brand, consumerism, epicureanism, happiness, hedonism, hyperconsuming society, lifestyle, way of life.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 00:50, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz