Theses 

Možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků připravujících programy v přírodě – Bc. Václav Uzel, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Václav Uzel, DiS.

Bakalářská práce

Možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků připravujících programy v přírodě

Opportunities for lifelong learning of teaching staff preparing programs in the wild

Anotace: Tato práce se zaměřuje na profesi pedagogů připravující a realizující výchovně vzdělávací programy v přírodě pro děti ve věku 3 až 12 let. Teoretická část je věnována vymezení profese a základnímu rozdělení vzdělávacích možností pro její zástupce a zájemce o ni. V empirické části jsou sledovány oblasti rozvoje pedagogů v přírodě pro možné další vzdělávání. Za tím účelem byl mezi odbornou veřejností proveden průzkum, který sleduje významnost jednotlivých praktických dovedností pro sledovanou profesi. Průzkum kombinuje metodu volných asociací a následného škálování praktických dovedností. Tímto způsobem byly identifikovány klíčové dovednosti potřebné v každodenní praxi pedagoga v přírodě. Klíčové dovednosti byly následně induktivně rozděleny podle příslušné složky osobnosti, která dovednost rozvíjí. Tím se přeneseně rozkryla hodnotová orientace respondentů na jednotlivé složky osobnosti pedagoga v přírodě. Zjištěné poznatky nabízí možnosti, jakým směrem se může vzdělávání pedagogů v přírodě ubírat.

Abstract: This study is focused on profession of educators preparing and implementing educational programs in nature for children aged 3-12 years. The theoretical part is devoted to defining the profession and sorting of basic educational opportunities for its representatives and those interested in. In the empirical part is tracked development of educators in the wild for possible further education. For this purpose, a survey observed the significance of observed practical skills for the profession inside professional public. The survey combines the method of free association and subsequent scaling skills. There were identified the key skills needed in everyday practice educator in the wild by this way. The key skills were then divided by inductive way according to the components of personality developing the skill. The respondents value orientation of the personality components for educators in the wild. The findings offer the possibility for development of lifelong learning for educators in the wild.

Klíčová slova: Další vzdělávání, celoživotní učení, osobnostní rozvoj, osobnostně sociální rozvoj, OSV, pedagog v přírodě, lesní mateřská škola, skauting, woodcraft, klíčové dovednosti, praktické dovednosti, přežití v přírodě, Lifelong learning, training, personality development, educator, nature, wild, forest kindergarten, scouting, key skills, practical skills, survival skills

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 00:45, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz