Jana Petrskovská

Bakalářská práce

Pražský (lingvistický) strukturalismus v kontextu situace jazykovědy 20. a 21. století

Prague (Linguistic) Structuralism in the Context of Situation of Linguistics in the 20th and 21st century
Anotace:
Bakalářská práce popisuje přehled stěžejních pojmů lingvistického strukturalismu v souvislosti s jazykovědou 20. a 21. století. Zaměřuje se na východiska a základní principy Pražského lingvistického kroužku, tzn. Pražské školy. Práce se soustřeďuje na vývoj a popis jednotlivých pojmů strukturalismu, tj. dichotomie langue - parole, systém a struktura, komunikace - kód - komunikativní obrat v jazyce …více
Abstract:
Bachelor work describes the summary of fundamental conceptions of linguistic structuralism in the context of linguistics in the 20th and 21st century. It is focused on the basic principles of Prague linguistic circle, so-called Prague school. The work is concetrated on the development and description of the individual aspects of structuralism, i.e. dichotomy langue - parole, system and structure, communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2008

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.