Vladan Najdek

Diplomová práce

Autonomous navigation of the volcano observation robot

Autonomous navigation of the volcano observation robot
Anotace:
Cílem této práce bylo navrhnout metodu autonomní navigace robota pro pozorování sopek CLOVER do jeho transportační sítě. V práci je nejprve popsáno, jak robot pracuje, a poté jak byl ze dvou starých robotů vytvořen robot CLOVER, založen na Raspberry Pi a frameworku ROS. Dále následuje rozbor metod autonomní navigace s následným výběrem optimální metody z hlediska spolehlivosti, váhy a ceny potřebných …více
Abstract:
The purpose of this thesis was to design a method of autonomous navigation to the transportation net of the volcano observation robot CLOVER. In the beginning, it describes how the robot operates, then it is described how two old robots were merged together to recreate the CLOVER robot based on Raspberry Pi a ROS frameworks. Next, various methods of autonomous navigation are discussed to determine …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: Marek Babiuch
  • Oponent: Petr Foltýnek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Univerzitní studijní programy

Magisterský studijní program / obor:
Mechatronika / Mechatronické systémy

Práce na příbuzné téma