Petr Škarecký

Diplomová práce

Proces výpočtu krycího příspěvku ve vybraném průmyslovém podniku

Process for Calculating the Contribution Margin in a Chosen Industrial Company
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je analyzovat způsob výpočtu krycího příspěvku ve vybraném podniku těžkého průmyslu a navrhnout jeho zlepšení. V teoretické části bude popsán vybraný podnik a budou shrnuty současné pohledy na manažerské účetnictví a způsoby kalkulací. V praktické části bude na pozadí realizované zakázky analyzován proces kalkulace krycího příspěvku, který slouží jako podklad pro tvorbu …více
Abstract:
A subject of this thesis is to analyze a method of calculation of allowance in a selected heavy industry enterprise, and to suggest its improvement. In the theoretical part of the thesis, the selected enterprise is described, and current views of manager accounting and calculation methods are summarized. In the practical part, the calculation process of allowance is analyzed based on an implemented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Jana Buchtová
  • Oponent: Šárka Doubková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu