Petr Škarecký

Master's thesis

Proces výpočtu krycího příspěvku ve vybraném průmyslovém podniku

Process for Calculating the Contribution Margin in a Chosen Industrial Company
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je analyzovat způsob výpočtu krycího příspěvku ve vybraném podniku těžkého průmyslu a navrhnout jeho zlepšení. V teoretické části bude popsán vybraný podnik a budou shrnuty současné pohledy na manažerské účetnictví a způsoby kalkulací. V praktické části bude na pozadí realizované zakázky analyzován proces kalkulace krycího příspěvku, který slouží jako podklad pro tvorbu …more
Abstract:
A subject of this thesis is to analyze a method of calculation of allowance in a selected heavy industry enterprise, and to suggest its improvement. In the theoretical part of the thesis, the selected enterprise is described, and current views of manager accounting and calculation methods are summarized. In the practical part, the calculation process of allowance is analyzed based on an implemented …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2015
  • Supervisor: Jana Buchtová
  • Reader: Šárka Doubková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Master programme / field:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu