Vítězslav Guřan

Bakalářská práce

Analýza fungování systému managementu důlních škod na dole Jas-Mos v Polské republice

Analysis of the functioning of the management system of mining damage in the mine Jas-Mos in Poland
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá, v rámci česko-polské spolupráce mezi univerzitami VŠB-TUO a Politechnika Ślaska Zabrze, projektem Výchova specialistů v oblasti péče o posthornická území v polsko-českém pohraničí. Hlavním cílem projektu je společná příprava odborníků v oblasti managementu hornických oblastí v příhraniční oblasti Polské a České republiky, v mém případě, na konkrétní lokalitě: důl KWK …více
Abstract:
This thesis deals within the Czech-Polish cooperation between universities VŠB-TUO and Politechnika Ślaska Zabrze project for The Training of specialists on the care postmining on the Polish-Czech border region. The main objective of the project is the joint development specialists in the management of mining areas in the dorder areas of Poland and the Czech Republic, in my case, the specific location …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Pavel Zapletal
  • Oponent: Jindřich Lát

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava