Theses 

Relaxace s imaginačními cvičeními jako prostředek k otevření komunikace s dětmi se speciálními potřebami – Bc. Alžběta Muroňová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Alžběta Muroňová

Bakalářská práce

Relaxace s imaginačními cvičeními jako prostředek k otevření komunikace s dětmi se speciálními potřebami

Relaxation with imaginative exercises to open communication with children with special needs

Anotace: Tato bakalářská práce si klade za cíl uvést relaxační trénink s imaginačními cvičeními do konkrétního dětského domova pro děti se speciálními potřebami a zmapovat jeho vliv na následnou vzájemnou komunikaci. Vzhledem ke specifickým potížím účastnic sleduji individuální verbální vyjadřování, postoj k relaxačnímu tréninku, umění práce s představivostí a rozvoj dalších možných témat vycházejících z prožitku. Práce je rozdělena do tří kapitol. První se věnuje relaxaci obecně, jejím účinkům, konkrétním relaxačním technikám, relaxačně-imaginativním metodám a ztvárnění prožitku formou reflexně-činnostní. Druhá kapitola pojednává o náhradní rodinné péči, ústavní výchově a specifikám dítěte v dětském domově. Třetí kapitola je věnována metodologii a výzkumu, který je složen ze tří případových studií. Na základě použitých metod kvalitativního výzkumu jsou popsány výsledky šetření.

Abstract: This bachelor thesis aims to introduce relaxation training with imaginative exercises in a children's home for children with special needs and to map its influence on a subsequent communication. Due to the specific difficulties of the participants, I follow their individual verbal expression, attitude to the relaxation training, work with imagination and the development of other possible topics. The thesis is divided into three chapters. The first one defines the concept of relaxation in general, its effects, specific relaxation techniques, imaginative exercises and the creative activities based on their experience. The second chapter defines substitute family care, institutional care and the specifics of a child in a children's home. The third chapter is devoted to a methodology and research, it consists of three case studies. The results of the survey are described based on the qualitative research and its chosen methods.

Klíčová slova: relaxační techniky, relaxační trénink, imaginace, představivost, náhradní péče, ústavní výchova, dětský domov, relaxation, relaxation techniques, relaxation training, imagination, fantasy, substitute family care, institutional care, children’s home

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 21:52, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz