Theses 

Komunikační schopnost a školní připravenost dětí předškolního věku – Mgr. Jana Sedláčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jana Sedláčková

Bakalářská práce

Komunikační schopnost a školní připravenost dětí předškolního věku

Communication skills and school readiness of preschool children

Anotace: Bakalářská práce pojednává o komunikačních schopnostech a připravenosti dětí na vstup do základní školy. Teoretická část práce se věnuje vývoji dítěte z hlediska tělesného, motorického, kognitivního a emocionálního. Zabývá se vývojem řeči dítěte a rozebírá problematiku školní zralosti, odkladů školní docházky a vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností. Výzkumná část měla za úkol zhodnotit dosaženou úroveň řeči, grafomotoriky a vizuomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, vnímání prostoru, vnímání času, základních matematických schopností a dovedností dětí navštěvujících logopedickou třídu mateřské školy.

Abstract: The bachelor´s thesis deals with communication skills and readiness of children entering primary school. The theoretical part deals with physical, cognitive, motor and emotional development of a child. It concerns speech development and discusses the issues of school readiness, postponement of school attendance and education of children with communicative disability. The task of the research part was to evaluate the achieved level of speech, graphomotor and visuomotor skills, visual and auditory perception, perception of space, time perception, basic mathematical skills of children attending speech class in a nursery school.

Klíčová slova: předškolní věk, předškolní vzdělávání, komunikace, školní připravenost, diagnostika školní připravenosti preschool age, preschool education, communication, school readiness, diagnostics of school readiness

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Imrichovská

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 08:45, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz