Theses 

Řízení ve věcech nezvěstnosti a smrti – Jakub LYKO

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jakub LYKO

Diplomová práce

Řízení ve věcech nezvěstnosti a smrti

Proceedings to declare a person missing and dead

Anotace: Diplomová práce se zabývá řízeními ve věcech nezvěstnosti a smrti, jak jsou upravena v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Cílem práce je seznámit čtenáře s procesní i hmotnou úpravou, která se váže k těmto řízením a přiblížit mu změny, které v této úpravě nastaly počátkem roku 2014. Text práce je rozdělen na úvod, vlastní téma práce a závěr. V úvodu je vymezen předmět výzkumu a stanoveny výzkumné otázky. Vlastní téma práce se dále člení na 4 kapitoly, z nichž se první a třetí zabývá hmotněprávní úpravou a druhá se čtvrtou úpravou procesní. Závěr podává zhodnocení aktuálního stavu právní úpravy, doporučuje změny v úpravě a poskytuje odpovědi na výzkumné otázky. V diplomové práci je pracováno s právními předpisy účinnými ke dni 1. 1. 2014.

Abstract: The thesis deals with proceedings to declare a person missing and dead according to the regulation of these proceedings in Special Court Proceedings Act. The objective of the thesis is to apprize the reader with procedural and material legislation that is related to this proceedings and to describe the changes which were introduced to this legislation in the beginning of 2014. The thesis is divided into three parts: Introduction, Own topic and Conclusion. Subject of research and research questions are determined in Introduction. Own topic is further divided into four chapters. Chapters one and three deal with material legislation and second and fourth chapter include procedural rules. Conclusion evaluates the current status of legislation, recommends changes and provides answers to research question. Legislation that came into force not later than January 1st 2014 is used in this thesis.

Klíčová slova: domněnka smrti, důkaz smrti, nalézací řízení, nesporné řízení, nezvěstnost, občanský soudní řád, občanský zákoník, právní zájem, prohlášení člověka za mrtvého, řízení o určení data smrti, smrt člověka, zákon o zvláštních řízeních soudních

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

Jak správně citovat práci

LYKO, Jakub. Řízení ve věcech nezvěstnosti a smrti. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:33, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz