Alena Tancíková

Diplomová práce

Rozvrhování fixních nákladů na kalkulační jednice ve vybraném výrobním podniku

Fixed Cost Allocation to Calculation Units in a Selected Production Company
Anotace:
Tématem diplomové práce je rozvrhování fixních nákladů na kalkulační jednice ve vybraném výrobním podniku. Teoretická část práce popisuje podnik XY. V rámci této části jsou vymezeny náklady, jejich členění, rozvrhování nákladů s důrazem na fixní náklady a následnou charakteristikou kalkulací nákladů. Praktická část je zaměřena na analýzu sledování fixních nákladů podniku XY, následné posouzení možností …více
Abstract:
The topic of diploma thesis is allocating fixed costs per cost unit in the selected production company. The theoretical part describes company XY. In this part are defined costs, their classification, scheduling costs with emphasis on fixed costs and subsequent charakteristic cost calculation. The practical part is focused on the analysis monitoring of fixed costs in company XY, subsequent assessment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Josef Kutáč
  • Oponent: Martin Mynář

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava