Theses 

Strategická analýza podniku – Bc. Patrik Kočiš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economy and Management / Business Management

Bc. Patrik Kočiš

Master's thesis

Strategická analýza podniku

Strategic analysis of enterprise

Abstract: The aim of the diploma thesis ,,Strategic analysis of enterprise‘‘ is to conduct comprehensive analysis of the current situation of the enterprise HASMA, s. r. o.. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The first part is focused on definitions basic terms associated with strategic analysis. Further are described partial analyses. In the second part of the diploma thesis is performed analysis of specific enterprise. Using the methods of external and internal environment - PEST analysis, sector analysis, Porter’ s five forces analysis and analysis of internal resources will be discovered documentation for evaluation of competitiveness. The findings of previous analyses led to SWOT analysis, from which will be defined recommendations for management of enterprise.

Abstract: Predmetom diplomovej práce ,,Strategická analýza podniku‘‘ je uskutočniť komplexnú analýzu súčasného stavu podniku HASMA, s. r. o.. Práca je rozdelená na časť teoretickú a praktickú. Prvá časť je zameraná na definíciu základných pojmov súvisiacich so strategickou analýzou. Ďalej sú popísané jednotlivé čiastočné analýzy. V druhej časti diplomovej práce je uskutočnená analýza konkrétneho podniku. S využitím metód analýzy vonkajšieho a vnútorného prostredia – PEST analýzy, analýzy odvetvia a Porterovho modela piatich síl a analýzy vnútorných zdrojov budú zistené podklady pre zhodnotenie konkurencieschopnosti. Zistenia týchto analýz vedú k SWOT analýze, z ktorej budú prednesené odporúčania pre vedenie podniku.

Kľúčové slová: Strategická analýza podniku, konkurencieschopnosť, PEST analýza, Porterov model piatich síl, VRIO, finančná analýza, SWOT analýza, Strategic analysis of enterprise, competitiveness, PEST analysis, Porter’ s five forces model, financial analysis, SWOT analysis

Jazyk práce: Slovak

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedúci: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Oponent: Ing. Eva Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 7. 2019 05:01, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz